Ivösjön är belägen i den nordöstra delen av Kristianstads kommun och västra delen av Bromölla kommun i Skåne län. Ivösjön har en yta på 54,2 km2 och är därmed Skånes största sjö. Medeldjupet är 11,3 m. Det maximala djupet uppgår till 50 m. Teoretisk omsättningstid har beräknats till 1,9 år. Ivösjön sänktes 1874 med en manslängd, ca 1,80 m. Arbetet med sjösänkningen pågick under åren 1872-1874.
Holjeån utgör det största tillflödet till Ivösjön (78% av tillrinningsområdet) och avvattnar bland annat sjöarna Immeln, Raslången och Halen. Oppmannasjön avrinner via Oppmannakanalen till Ivösjön och utgör ca 10 % av tillrinningsområdet. Övriga tillflöden som t ex Byaån och bäcken från Levrasjön står för ca 12 %. Ivösjön har sitt avflöde genom Skräbeån som efter cirka 5 km mynnar i Hanöbukten vid Nymölla.
Hela Skräbeåns avrinningsområde består av cirka 63 % skog, 9 % åkermark, 4 % betesmark, 3 % tätort och 7 % övrig mark. Skogsbygder präglar främst den övre delen av avrinningsområdet, medan Ivösjöns närmaste omgivningar till stor del även utgörs av odlingsmark.
Årsmedeltappningen från Ivösjön uppgår till 9,2 m³/s. Ivösjön är genom vattendom reglerad av Stora Enso Nymölla AB, som använder Skräbeåns vatten i sin process.
Ivösjön (och delar av Oppmannasjön) ingår sedan 2004 i Natura 2000, EU:s nätverk för värdefull natur. Motivet är främst att sjöarna hyser Sveriges största bestånd av den sällsynta fisken nissöga. Läs mer i bevarandeplanen (länk till Länsstyrelsen).
Ivösjöns kemi och biologi undersöks av Skräbeåns vattenvårdskommitté. Därutöver görs en hel del mätningar och undersökningar i anslutning till Ivösjökommitténs verksamhet. Halten kvicksilver i Ivösjöns fisk är låg, ca 0,3 mg/kg våtvikt, bedömd som halten i enkilosgädda.

 

Norra Ivösjön, Ivön till höger, Västanåberget till vänster
Norra Ivösjön, Ivön till höger, Västanåberget till vänster
(foto Michael Dahlman).Östra Ivösjön från Bromölla, Ivöklack i fonden
Östra Ivösjön från Bromölla, Ivöklack i fonden
(foto Michael Dahlman).