• Bromölla kommun
  Bromölla kommun omfattar östra delen av Ivösjön. Bromölla centralort är belägen på Ivösjöns sydöstra strand.
 • Bromölla Energi & Vatten AB
  Bromölla Energi & Vatten är helägt av Bromölla kommun och ansvarar för vatten och avlopp i kommunen.
 • Kristianstads kommun
  Kristianstads kommun omfattar den västra och största delen av Ivösjön, inklusive själva Ivön.
 • Länsstyrelsen i Skåne län
  Ivösjön är belägen i Skåne län. Länsstyrelsen bevakar bland annat Natura 2000, riksintresset och fiskvattendirektivet för Ivösjön.
 • Länsstyrelsen i Blekinge län
  En hel del av tillrinningsområdet till Ivösjön är beläget i Blekinge län.
 • Ivösjöns fiskevårdsförening
  Ivösjöns fiskevårdsförening bildades 1952. Föreningen arrenderar fiskevattnet i Ivösjön. Föreningen ska bland annat verka för god vatten- och miljövård. Redan 1954 startade man tidningen Fisksumpen som fortfarande utkommer. Föreningen har cirka 1200 medlemmar.
 • Ivösjöns fiskevårdsområdesförening
  Ivösjöns fiskevårdsområdesförening är har den juridiska rätten till och ansvar för fisket i Ivösjön, vilket för närvarande är utarrenderat till Ivösjöns Fiskevårdsförening. Föreningen har som målsättning att främja ett givande och mångsidigt fiske och en aktiv fiskevatten- och miljövård samt upplåta fiskerätten till allmänheten inom området.
 • Stora Enso Paper AB, Nymölla bruk
  Massa- och pappersfabriken vid Skräbeåns mynning, Ivösjöns utlopp, använder åvattnet i produktionen och har vattendom på att reglera Ivösjön.
 • Skräbeåns vattenvårdskommitté
  Kommittén, som bildades redan 1966, undersöker vattenkvaliteten och biologin i hela Skräbeåns avrinningsområde, totalt 1004 km². I Ivösjön finns två provtagningspunkter. Dessutom tas prover vid in- och utlopp till sjön. Avrinningsområdets namn kommer från det korta utflödet från Ivösjön till Hanöbukten. Det största tillflödet till Ivösjön är Holjeån.
 • LRF:s kommungrupp i Bromölla
  LRF:s kommungrupp representerar medlemmarna på kommunnivån i Bromölla. Lantbrukarna kring Holjeån uppströms Ivösjön har under flera år framgångsrikt arbetat inom Näsumsprojektet för att minska utsläppen till ån.
 • Båtklubben Pärlan
  Båtklubben Pärlan bildades 1959. Klubben driver två småbåtshamnar vid Ivösjön, svarar för utprickning, reviderar sjökortet mm.
 • Nordöstra Skånes fågelklubb
  Klubben bildades 1976 och har nu 425 medlemmar. Verksamhetsområdet är Kristianstads och Bromölla kommuner. Uppgifterna är att främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan och fåglarnas livsmiljöer samt sprida intresse för fåglar och fågelskydd hos allmänheten.
 • Naturskyddsföreningen i Olofström
  Föreningen är en krets av Svenska Naturskyddsföreningen och verkar inom Olofströms kommun.
 • Naturskyddsföreningen i Kristianstad/Bromölla
  Föreningen är en krets av Svenska Naturskyddsföreningen och verkar inom Kristianstads och Bromölla kommuner.LRF Arkelstorp.
 • LRF:s lokalavdelning Arkelstorp organiserar medlemmar i området kring västra Ivösjön.
 • Skräbeåns fiskevårdsförening
  Skräbeåns fiskevårdsförening bildades 1952 och har sedan dess aktivt verkat för att främja sportfisket i Skräbeåns nedre del. Skräbeån är Ivösjöns korta utlopp till Östersjön.
 • LRF:s kommungrupp i Kristianstad
  LRF:s kommungrupp representerar medlemmarna på kommunnivån i Kristianstad.
 • Föreningen Humleslingan
  Runt Ivösjön löper en sällsynt vacker väg, Humleslingan, utmärkt med Vägverkets särskilda skyltar. Föreningen Humleslingan har som ändamål att verka för en positiv och hållbar utveckling i Ivösjöbygden genom att samordna de olika medlemmarnas intresse för produktutveckling, marknadsföring,  gästmottagning och utbildning.
 • Holjeåns Fiskevårdsområdesförening
  Holjeåns fiskevårdsområdesförening förvaltar fisket i Holjeån från Olofström till utloppet i Ivösjön.
 • Oppmannasjöns fiskevårdsområde
  Oppmannasjöns fiskevårdsområde förvaltar fisket i Oppmannasjön som genom en kort kanal vid Bäckaskog avrinner till Ivösjöns sydvästra hörn.
 • GEBERIT AB
  GEBERIT AB har fabrik i Bromölla vid Ivösjöns strand. GEBERIT är Nordens största tillverkare av VVS-produkter i porslin, plast och metall för badrum och kök.
 • Trolle Ljungby AB
  Trolle Ljungby är med sin areal på 12 000 hektar ett av Sveriges största gods. Bland annat har man stora marker i tillrinningsområdet till Ivösjön.
 • Sjövikens båtklubb
  Sjövikens Båtklubb bildades 1978 och har ca 100 medlemmar. Föreningen driver småbåtshamnen i Furustad, där det även finns gästplatser, en ramp för sjösättning, grillplats och vindskydd. Man har ett delansvar för utsättning av sjömärken i norra Ivösjön.
 • Skåne Blekinge vattentjänst AB
 • LRF Arkelstorp
 • Oppmanna Vånga Bygderåd
  En sammanhållande länk för olika utvecklingsprojekt.
 • Vånga 77:1
  Café, butik, bageri, konferenser, aktiviteter och boende.