Översikter och redovisningar

Flöden i bäckar rinnande till Ivösjön och Holjeån med biflöden sept 2016

Återinventering av Ivösjöns bottenfauna 2016 - Olof Lövdén

Vattenriket om att driva våtmarksprojekt

Samhällsekonomisk värdering av ekosystemstjänster - EST

Ivösjön under den senaste 100-årsperioden (Brodde Almer 1971)

Limnologisk undersökning 1977

Sammanställning av vattenkemi mm 1995, (enbart textdel)

Budget för fosfor och kväve 2001-2005

Åtgärdsprogram (2003)

Lantbrukets förändring kring Holjeån

Axeltorpsviken - övergödning och igenväxning

Axeltorpsviken - sedimenten och syrebrist

Länsstyrelsens vattenorganisation från 2009

Ivösjön och vattendirektivet

En förändringsstudie av Ivösjöns strandlinje (pdf 2,1 MB)

Vattenkemi och näringsbelastning tom 2010

Byaån slutredovisning FFU 2012

Natura 2000

Bevarandeplan för Ivösjön- Oppmannasjön (länk till Länsstyrelsen)

Avlopp

Inventering enskilda avlopp i Bromölla

Åtgärdsplan enskilda avlopp i Bromölla

Beslut om Vånga ARV dec 2004

Information från Ifö Sanitär inför ny miljöansökan 2013

Risker

Karta med risker kring Ivösjön

Fisk, fåglar och andra djur

Provfiske 2016

På jakt efter Nissöga 2016

Norsen och siklöjan i Ivösjön

Bred binnimkemask hos abborre i Ivösjön 2016

Fladdermusinventering Maj 2016 (Christer Neideman/Gösta Peper)

Ivösjöns fiskebestånd 2003 2007 2012 /a>

Bekämpning av binnikemasken (Brodde Almer 1974 pdf 8 MB)

Fiskar i Ivösjöns centrala djupområde (Brodde Almer, 1978)

Inventering av nissöga 2001

Fångade arter 2003/2004

Abborre storlek 2003-2005

Mört storlek 2003-2005

Jämförelse Ivösjön-Skåne-Sverige

Provfisket 2005 (Brodde Almer)

Provfisket 2005, utvärdering

Gässens fosforpåverkan på sjöarna i Bromölla-Kristianstad

Ishavsrelikter i Ivösjön, examensarbete (på engelska)

Bottenfaunan i Ivösjön, undersökning 2008

Zooplankton i Ivösjön, delrapport (på norska)

Fåglar i och vid Ivösjön

Provfiske 2003-2009 (utdrag ur verksamhetsberättelsen)

Fiskgjusen Hugos fiske april 2009

Bred binnikemask hos abborre i Ivösjön 1963-2008 (Brodde Almer)

Sötvattensnäckor i skånska vatten (länsstyrelserapport)

Konsekvensbeskrivning återintroduktion av Mal Ivösjön slutversion 31 januari 2013

Holjeån 2012 slutredovisning FFU

Fladdersmöss vid Ivösjön - rapport framtagen av Christer Neideman

Fynd av trollsländor 2009-2015

Fladdermöss Skåne

Siklöjan 2015 - Brodde Almer

Malen en storväxt fiskevårdare - Brodde Almer

Mätningar

Siktdjup Ivösjön 2017 (tom 2017-06-01)

Siktdjup 2003-2016

Medelvärde siktdjupsmätning

Syreprofiler 2004-06-30

Syreprofiler 2004-07-29

Syreprofiler 2004-08-16

Syreprofiler 2004-09-20

Screening av miljögifter 2004 (bl a i Ivösjön)

Läkemedelsscreening 2005 (bl a Olofströms ARV)

Vattenfärg och organiskt material, examensarbete 2006

Siktdjup 2003-2008 (Brodde Almer)

Syre mm i Axeltorpsviken 2009 (utdrag ur verksamhetsberättelsen)

Växt- och djurplankton i Ivösjön, Levrasjön och Oppmannasjön 2009

Dricksvattenanalyser 2012-09-06 punkt 19, tre nivåer

 

Vegetation

Makrofyter i Ivösjön

Vegetation i Ivösjön och Levrasjön 2004 - presentation

Vegetation i Ivösjön och Levrasjön - rapport

Vattenväxter i Ivösjön 2004 och 2007 - en sammanfattning

Översiktlig inventering av vegetationen i Axeltorpsvikens inre del 2008

Förteckning över vattenväxter i Arkelstorpsviken 2008

Växtplanktonsamhället i Ivösjön 1977-2007

Växtplankton i Ivösjön 1977-2007, artlista

Inventering av vattenväxter utanför Holjeåns mynning 2009

Växtplankton, cyanobakterier och algtoxiner i Ivösjön

Kiselalgsundersökning i Allarpsbäcken och Oppmannakanalen 2012

 Kiselalgsundersökning i Holjeån och Skräbeån 2013

 Kiselalgsundersökning i Väjlabäcken och Fäbrobäcken 2014

 Sammanställning av kiselalgsundersökningar i vattendrag runt Ivösjön 2012-2014

Växtplankton 2016

 

 

Kontakt om du vill veta mer om Ivösjökommittén och dess verksamhet:

Catarina Welin         Tel: 0456-822122              Epost: catarina.welin@bromolla.se